Birgitte Svinth

De sid­ste 25 år har jeg arbe­jdet i fel­tet mellem organ­i­sa­tion og psykolo­gi som intern udviklingskon­sulent og ekstern pro­ceskon­sulent, coach, udvikler og under­vis­er. Hos mig bliv­er reflek­sion og fordy­belse kom­bineret med en lige­frem og prag­ma­tisk til­gang til arbe­jd­slivets udfor­dringer.
Jeg ses som en nærværende, rum­melig og motiv­erende spar­ringspart­ner med fokus på ressourcer og mulighed­er. Mit mål er at under­støtte men­nesker og grup­per i at tage afsæt i egne kerneværdier og håb og forankre i konkret han­dling — så de på en givende måde kan indgå i menings­fulde process­er med andre men­nesker.
Det skaber forud­sæt­ning for resul­tater, der er bæredygtige på den lange bane.

At finde vej — med fortiden i ryggen og fortiden foran

Livet er fyldt med over­gange og bevægelser – pro­fes­sionelt og pri­vat.
Mange foran­dringer væl­ger vi selv, og de er som regel til at håndtere, for­di
vi kan se en mulighed og en gevinst for os.
Men vi mødes også af foran­dringer, som vi ikke har bedt om og som giv­er anled­ning til bekym­ring og rådvild­hed.
Det er ikke muligt at fort­sætte som hidtil – der må sættes ret­ning på ny.
Og ofte skal vi lede os selv igen­nem livets over­gange og foran­dringer.

Det kan være en fyring, mange års arbe­jd­spres, en skilsmisse eller et øget tem­po, som udløs­er krisen.
Det kan føles ensomt, når det hele bevæger sig og man ikke kan se, hvor­dan man skal komme videre. Man kan blive bange for at miste sig selv under­ve­js.
Men der er også et stort poten­tiale i forhold til at lære sig selv bedre at kende og at sætte en ny ret­ning i livet.
Det kræver ind­sigt i, hvad der bær­er, nær­er og giv­er ret­ning. Og mod til at mærke efter under­ve­js, så der træffes gode valg.
Der find­es altid en vej og jeg kan hjælpe dig videre.

Der skal ske noget NU — ring til mig!

Har du brug for hjælp?
Er du ramt af stress, over­be­last­ning og en følelse af uoverkom­me­lighed?
Måske også af angst og uro?
Det kan vi gøre noget ved — sam­men!
Ring på 61 34 10 19 og hør nærmere.
Du vil kunne få en tid inden for en uge

På tide at tage bestik?
MidtiLivet er et tilbud til dig, som overve­jer hvad du skal bruge resten af dit liv på.
Du er klar til at dykke dybere ned og ærligt forholde dig til dit liv.
Du vil gerne blive klogere på dig selv og dine møn­stre og sætte ret­ning på ny.
Du er klar til at styrke din livs­du­e­lighed og din robus­thed
– og du tør se dine begræn­sninger i øjnene.

Dansk Psykolog Forening logo