GRUPPEN ER FOR MANGE DAGLIGDAGENS TRYGGE ANKERPUNKT I ET HEKTISK OG FORANDERLIGT ARBEJDSLIV

Der­for gør det også ekstra ondt, når grup­pen ikke fun­ger­er opti­malt. Det kan være, at der er knas i rela­tion­erne og at grup­pen har svært ved at komme videre ved egen hjælp. Det kan være, at grup­pen efter flere års hårdt arbe­jde har brug for nytænkn­ing eller revi­talis­er­ing. Det kan være, at kom­mende foran­dringer truer grup­pens eksis­tens eller stiller afgørende nye krav til måder at samar­be­jde på.

I KAN IKKE KOMME VIDERE VED EGEN HJÆLP. MEGET VED I — FOR DET HAR I PRØVET

Som erfaren kon­flik­tløs­er og pro­ces­guide sæt­ter jeg en tryg og respek­t­fuld ramme for, at I kan arbe­jde kon­struk­tivt og fre­madret­tet med jeres vanske­lighed­er. Det er ikke altid nemt – men det giv­er ofte god mening. Jeg tilby­der en pro­fes­sionel ramme, hvor jeg sam­men med jer under­søger vanske­lighed­erne, jeg giv­er mit bed­ste bud på hvor­dan jeg opfat­ter sit­u­a­tio­nen, og med det udgangspunkt arbe­jder vi med at finde fælles mulige veje frem.