NÅR KRÆFTERNE BLIVER MINDRE OG EFTERTÆNKSOMHEDEN STØRRE

Mange men­nesker rammes af eksis­ten­tielle overve­jelser og store spørgsmål midt i livet. Man kan opleve en udmat­telse og have en påtræn­gende følelse af, at livet ikke kan fort­sætte som hidtil. Der­til kan komme uvelkomne foran­dringer ude­fra, såsom skilsmisse, syg­dom, døds­fald, børn der bliv­er vok­sne og fly­t­ter, fyring og omor­gan­is­eringer.

  • Hvad er egentlig menin­gen?
  • Hvilke mulighed­er har jeg – og hvilke begræn­sninger må jeg acceptere?
  • Hvor­dan bruger jeg mine kom­pe­tencer og min ener­gi på en måde, der giv­er mening og livs­fylde?
  • Hvad stiller jeg op, når jeg mærk­er min egen skrø­be­lighed?
  • Hvilke pri­or­iteter er egentlig vigtige i mit liv, hvis jeg tør mærke efter?
  • Hvad er det vigtigt for mig at acceptere og ikke læn­gere løbe fra?
  • Hvad bety­der det at være sin egen autoritet?
  • Hvad er det vigtig­ste, når livet ikke læn­gere er uen­deligt?

Tran­si­tio­nen midt i livet er for mange en ensom pro­ces. Sådan behøver det ikke at være. Giv dig selv mulighed for at stoppe op – træde ud på sidelin­ien og tage bestik af dine mulighed­er og begræn­sninger.

Kon­takt mig for en indle­dende sam­tale, hvor vi sam­men dan­ner os et overb­lik. Det er coach­ing, ter­api og eksis­ten­tiel vejled­ning – alt efter behov og udfor­dring.