Illustration stress

AT FINDE HJEM TIL SIG SELV

Når man rammes af stress, vil man ofte føle sig overvældet af fysiske og psykiske symp­tomer. Det kan føles som om, man ikke kan genk­ende sig selv og sine reak­tion­er. Det kan opleves skræm­mende – både for den stress­ramte og for arbe­jd­splad­sen. Der­for er det godt at vide, at langt de fleste stress­ramte kom­mer godt igen­nem belast­ningspe­ri­o­den og vender styrkede tilbage til arbe­jdet og livet igen. Klogere på sig selv, på advarselssig­nalerne og på det gode arbe­jd­sliv.

Stress­be­han­dling hos mig består af et struk­tur­eret og evi­dens­baseret for­løb, hvor vi tager hånd om det nød­vendi­ge, skridt for skridt. Vi aftaler løbende, hvor­dan din arbe­jd­splads bedst informeres og ind­drages. For­lø­bet vil typisk bestå af 6- 10 sam­taler og for­lø­bet kan opde­les i tre fas­er: