De sid­ste 25 år har jeg arbe­jdet i fel­tet mellem organ­i­sa­tion og psykolo­gi som intern udviklingskon­sulent og ekstern pro­ceskon­sulent, coach, udvikler og under­viser. Hos mig bliv­er reflek­sion og fordy­belse kom­bineret med en lige­frem og prag­ma­tisk til­gang til arbe­jd­slivets udfor­dringer.

Jeg ses som en nærværende, rum­melig og motiv­erende spar­ringspart­ner med fokus på ressourcer og mulighed­er. Mit mål er at under­støtte men­nesker og grup­per i at tage afsæt i egne kerneværdier og håb og forankre i konkret han­dling – så de på en givende måde kan indgå i menings­fulde process­er med andre men­nesker.

Det skaber forud­sæt­ning for resul­tater, der er bæredygtige på den lange bane.